Адвокат з цивільних справ


Залучення адвокатів до врегулювання цивільних суперечок (як в судовому, так і в позасудовому порядку) дозволяє домогтися цілого ряду переваг:

 • завдяки попередньому вивченню справи оцінюється перспективність позовної заяви, що дозволяє уникнути непотрібних витрат;
 • всі документи складаються з урахуванням нормативних вимог;
 • вибирається оптимальна стратегія ведення справи, що підвищує ймовірність винесення потрібного судового рішення.

Все це стає можливим тільки за умови співпраці з досвідченим адвокатом у цивільних справах Владиславом Лаєвським.

Обов’язки адвоката у цивільних справах

Адвокат з цивільних справ представляє інтереси клієнта у наступних питаннях:

 • консультація адвоката у цивільних справах будь-якої складності;
 • стягнення заборгованості за договорами, розпискою, визнання договорів недійсними;
 • стягнення компенсації матеріальної та моральної (немайнової) шкоди, захист честі, гідності та ділової репутації, встановлення факту відсутності зобов’язань;
 • кредитні, земельні, сімейні, трудові, спадкові, житлові спори;
 • захист прав споживача;
 • послуги адвоката у цивільних справах у Києві, а також по всій території України.

Адвокат забезпечує юридичний супровід судової справи у судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій, Верховному Суді.

Самостійне виправлення вкрай рідко призводить до бажаного результату. Своєчасно надана допомога консультанта по судовій практиці дозволяє прорахувати та мінімізувати всілякі ризики.

Розумніше попередити проблему, ніж боротися з наслідками.

У своїй роботі адвокат з цивільних справ Владислав Лаєвський керується такими принципами:

 • максимально ефективне представництво інтересів клієнта як в суді, так і в позасудових розглядах;
 • об’єктивність, що гарантує надання клієнту всього обсягу інформації по справі та своєчасне інформування про можливі ризики;
 • повна конфіденційність.

Великий досвід успішного розгляду цивільних справ різного характеру юристами нашої компанії – запорука того, що при зверненні до вас Ви не тільки отримаєте професійну юридичну консультацію, а й значно підвищите ймовірність винесення судового рішення на вашу користь.

Адвокат з цивільних справ – основні принципи та завдання

Правова допомога при здійсненні захисту прав та охоронюваних законом інтересів громадян та юридичних осіб в суді реалізується в формі цивільного процесуального представництва, не позбавляє особу права самостійної участі у розгляді спору.

При цьому участь представника в цивільному процесі може бути обумовлена як неможливістю особистої участі особи, яка є стороною у справі, через її недієздатність, так і просто бажанням зацікавлених осіб отримати кваліфіковану професійну допомогу при розгляді справи в суді.

Роль адвоката у цивільних справах в забезпеченні зазначеного права визначено Конституцією України (саме конституційний статус адвокатури встановлений ст. 59, по якій кожен має право на правову допомогу і є вільним у виборі захисника своїх прав, для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура). Наведені норми є основними на стадії виникнення взаємин між особою і адвокатом, який є його представником, зокрема в цивільному процесі.

Принципи адвокатської діяльності

Основними принципами адвокатської діяльності є здійснення її на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.

Це означає, що адвокат у цивільних справах повинен бути особою з високим рівнем правових знань, глибоким юридичним досвідом й усвідомленням сутності (і готовністю до реалізації) основних правил адвокатської етики, зокрема таких як конфіденційність (нерозголошення будь-яких обставин інформації, наданої клієнтом), домінантність інтересів клієнтів, неприпустимість конфлікту інтересів, компетентність і сумлінність у виконанні своїх зобов’язань перед клієнтом. Важливим аспектом в процесі реалізації особою права на захист своїх прав та інтересів через представника є належне визначення кола процесуальних повноважень останнього.

Зміст судового представництва в цивільному процесі становлять процесуальні дії, наслідки яких поширюються на довірителя, який визначає обсяг повноважень представника. Через визначені довіреністю або договором застереження особа має право обмежити коло повноважень представника на вчинення певної процесуальної дії.

Повноваження адвоката у цивільних справах

Отже, адвокат по цивільних справах зобов’язаний діяти в межах повноважень, наданих йому клієнтом, з урахуванням обмежень щодо вчинення окремих процесуальних дій. Перелік повноважень або обмежень щодо вчинення певних процесуальних дій має бути визначено договором, який укладається між адвокатом і особою, інтереси якої він представляє у відповідному цивільному процесі.

Обмеження в діяльності адвоката у цивільних справах закріплено й на законодавчому рівні. Так, ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено перелік обставин, які унеможливлюють участь певного адвоката в конкретному цивільному процесі, а саме:

 • якщо адвокат є членом сім’ї або близьким родичем посадової особи, брав або бере участь у цивільному процесі, за яким до адвоката звертаються з пропозицією укладення договору про надання правової допомоги;
 • виконання договору може суперечити інтересам адвоката, членів його сім’ї або близьких родичів, адвокатського бюро або адвокатського об’єднання, засновником (учасником) якого він є, професійним обов’язкам адвоката, а також при наявності інших обставин, які можуть призвести до конфлікту інтересів;
 • адвокат надає правову допомогу іншій особі, інтереси якої можуть суперечити інтересам особи, яка звернулася щодо укладення договору про надання правової допомоги тощо.

Адвокат з цивільних справ: алгоритм дій

Основним завданням адвоката у цивільних справах є прийняття всіх можливих, передбачених законом заходів, спрямованих на захист порушеного або оспорюваного права, у тому числі й шляхом звернення до суду.

При цьому законність та обґрунтованість судового рішення, оперативність вирішення цивільної справи безпосередньо залежать від повноти підготовки матеріалів, що надаються до суду ще на стадії звернення до суду. Саме недооцінка значення цієї стадії процесу і формальне ставлення до неї обумовлюють затягування розгляду справи в майбутньому та призводять до винесення необґрунтованих рішень, що, в свою чергу, є перешкодою в захисті невизнаних або оспорюваних прав або інтересів особи, несення нею додаткових витрат, пов’язаних з подальшим оскарженням таких рішень.

Детальне опрацювання адвокатом у цивільних справах матеріалів, наданих клієнтом, сприяє можливості визначитися з предметом позову і складу сторін, наявністю основних підстав для звернення до суду, наявністю або відсутністю базових доказів, необхідністю отримання нових доказів, необхідністю вжиття заходів щодо забезпечення позову, вчинення інших процесуальних дій, спрямованих на обґрунтування позиції.

Підготовка адвокатом звернення до суду

Уже на стадії підготовки матеріалів та звернення до суду адвокат з цивільних справ вживає заходів для самостійного отримання додаткових доказів шляхом запиту інформації, що стосується предмета спору у відповідних посадових осіб, підприємств, установ та організацій. Згідно ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», при здійсненні адвокатської діяльності адвокат має право звертатися з адвокатськими запитами (в тому числі на отримання копій документів) до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб). Разом з тим, слід зазначити, що основними причинами штучних перешкод, створюваних службовими, посадовими особами підприємств, установ, організацій під час вступу та розгляду запитів адвоката, в більшості випадків, є зловживання такими особами своїм становищем, поєднане з використанням неточного формулювання правових норм.

Ухвалення судом позовної заяви адвоката

Прийняття судом до свого провадження позовної заяви, скарги, заяви породжує для представника певні обов’язки та наділяє їх певними процесуальними правами. При цьому, варто зазначити, що процесуальне представництво адвоката включає в себе два види правовідносин – між адвокатом та клієнтом і між адвокатом у цивільних справах та судом. Саме тому в процесі судового розгляду справи завданням адвоката є не тільки захист суб’єктивних прав й охоронюваних законом інтересів осіб, а й сприяння суду у всебічному, повному й об’єктивному з’ясуванні всіх обставин справи.

До того ж, слід вказати, що хоча обов’язок щодо роз’яснення особам, які є сторонами у справі, їх права покладено на суддю, адвокат повинен повідомити особі, яку він представляє, про її права, порядок їх реалізації та правові наслідки таких дій. Важливим для клієнта також є надання адвокатом у цивільних справах актуальної інформації про стан розгляду справи і узгодження з ним процесуальних дій, вчинення/не вчинення яких може вплинути на результат справи.

Судовий розгляд цивільної справи

Процесуальні дії осіб, які виступають стороною у справі, а також їх представників (в тому числі і адвокатів) здійснюються, в основному, з урахуванням вимог суду. Разом з тим, враховуючи, що основним в обґрунтуванні позиції сторін та їх процесуальних представників під час судового розгляду цивільної справи є доведення обґрунтованості позову та заперечень на нього, дії по підготовці цивільної справи до судового розгляду можуть здійснюватися і за ініціативою процесуальних представників (адвокатів) та направлятися на визначення характеру спірних правовідносин, обставин, які підлягають встановленню, на витребування та прилучення до матеріалів справи доказів, визначення кола осіб, які беруть участь у справі, а також вжиття заходів щодо залучення таких осіб.

З урахуванням всіх обставин й течії розгляду справи, адвокат по цивільним справам повинен клопотати перед суддею про витребування доказів від осіб, відхилили вимогу адвоката про їх добровільну видачу, про забезпечення доказів і позову, призначення судової експертизи.

Додатковим доказом обґрунтованості позиції сторони у справі також висновок експертизи, тому при призначенні судової експертизи представник повинен скористатися всім переліком прав, наданих ЦПК України, реалізація яких може безпосередньо вплинути на результати експертизи. Зокрема, надання в суд клопотання про проведення експертизи певною експертною установою або експертом, надання мотивованої певного переліку питань, які будуть поставлені перед експертною установою, а в разі підозри про упередженість експерта – заявити йому відвід.

Проведенні експертизи по цивільній справі

При проведенні експертизи представник особи, яка є стороною у цивільній справі, може пояснюватися експерту, а за її результатами – знайомитися з висновком експерта, просити суд призначити повторну, додаткову, комісійну або комплексну експертизу. Фактичний контроль за ходом та результатами проведення експертизи є обов’язковими заходами в ланцюзі процесуальний дій, повинні здійснюватися адвокатом з метою досягнення позитивного результату у цивільній справі.

Адвокат відповідача в цивільному процесі може використовувати такі процесуальні засоби захисту як заперечення проти позову та зустрічний позов, право пред’явлення якого має бути реалізовано до початку розгляду справи по суті.

Процесуальним забезпеченням участі адвокатів у цивільних справах в судовому засіданні є своєчасне отримання від суду повідомлень про день, місце й час розгляду судом спірної справи, а також про відкладення судом розгляду справи за відсутності відомостей, їм вручені повістки.

Обов’язкова участь адвоката у цивільних справах в судових засіданнях і своєчасне реагування на всі процесуальні дії суду і сторін у справі дозволить контролювати хід такого процесу і прогнозовано вчиняти дії, спрямовані на захист інтересів клієнта, в тому числі і шляхом оскарження процесуальних рішень у справі.

Оскарження рішень суду і постанов у апеляційному та касаційному порядку є важливою процесуальною гарантією захисту прав як осіб, що беруть участь у справі, так і осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов’язки. Зазначене право може бути реалізоване ними шляхом подачі відповідної скарги або шляхом приєднання до апеляційної скарги особи, на стороні якої вони виступали в справі.

В основу зазначених процесуальних документів адвокатом у цивільних справах має бути покладено доскональне знання всіх обставин справи, обґрунтована правова оцінка позиції клієнта і позиції суду в оскаржуваному рішенні, власні висновки щодо його законності.

Роль адвоката на стадії виконання рішення по цивільній справі

Кінцевим етапом громадянського процесу є реалізація рішення у цивільній справі. На цьому етапі вирішуються питання про можливість добровільного виконання такого процесуального документа стороною у справі або необхідності звернення до примусового виконання. В такому випадку адвокат зобов’язаний роз’яснити особі, яка є відповідачем у справі, терміни, передбачені для добровільного виконання рішення та наслідки застосування до нього заходів примусового виконання (зокрема, виникнення додаткових витрат, пов’язаних з реалізацією відповідних заходів посадовими особами державної виконавчої служби, звернення стягнення на майно боржника шляхом його арешту, вилучення і примусової реалізації).

На стадії виконання судового рішення в цивільному процесі адвокат також повідомити клієнта про можливість вжиття заходів щодо відстрочення, розстрочку виконання рішення, зміни чи встановлення способу та порядку виконання рішення шляхом звернення до суду, який видав таке рішення, з відповідною заявою та за згодою клієнта, реалізувати такі процесуальні дії.

Крім того, за дорученням особи, яка є стороною судового процесу, адвокат по цивільним справам може звернутися до суду зі скаргою в разі, якщо рішенням, дією чи бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення, прийнятого в такий цивільному справі, порушені права чи свободи такої особи.

Обов’язки адвоката в цивільному процесі

Наведені вище права та обов’язки адвоката в цивільному процесі не є вичерпними і в комплексі повинні бути використані для досягнення результату, спрямованого на придбання, відновлення та захист порушених інтересів клієнта. Реалізація процесуальних дій з дотриманням наступних пріоритетних принципів діяльності адвоката як дотримання законності, компетентності та сумлінності, конфіденційність інформації (яка стала відома через супроводу цивільного процесу), неприпустимість конфлікту інтересів, повинні бути принциповою позицією.

Адвокат з цивільних справ в Україні необхідний багатьом. Безліч складних життєвих питань потребують швидкого вирішення. Це сімейні конфлікти, пов’язані з розлученням, виплатою аліментів або розділом майна, також трудові питання, відновлення і незаконне звільнення, майнові та спадкові питання.

Консультація і послуги адвоката у цивільних справах

Консультація, послуги адвоката у цивільних справах сприяють правовому виходу з ситуації, що склалася, а також, допомагають окреслити перспективи розвитку справи в майбутньому.

Адвокат по цивільним справам проаналізує справу та виробить правову позицію на основі наданих Вами документів та пояснень.

Навіть якщо Ви впевнені у власній законної правоті, оцінка професіонала ніколи не буде зайвою, особливо на першій стадії виникнення конфлікту. Існує безліч юридичних нюансів, їх незнання може негативно позначитися на кінцевому результаті справи. Тому, слід використовувати допомогу адвоката у цивільних справах. Відгуки свідчать, що лише досвідченим адвокатам відомі всі неформальні і формальні нюанси, облік яких необхідний для успіху справи. Особливо сьогодні, коли правовий конфлікт вимагає чіткої демонстрації знань, не намагайтеся вирішити ситуацію самостійно. Довірте свої проблеми тим, хто добре в цьому розбирається.

Адвокат з цивільних справ в Україні повинен показати глибоке знання законодавства і професіоналізм. Тільки тоді клієнт зможе розраховувати на позитивний результат. При цьому слід розділяти послуги юриста і адвоката. Адвокат – сертифікований знавця юриспруденції, який здатний розглядати будь-яку справу багатогранно.

Поділитись

Поделиться в facebook
Поделиться в twitter
Поделиться в linkedin
Вход


Надішліть запит
на консультацію